Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu: IX Przegląd Pieśniarzy zwanego dalej Przeglądem jest Fundacja Pieśniarze.
2. Przedmiotem Przeglądu będzie prezentacja najciekawszych wykonawców z nurtu piosenki autorskiej/półautorskiej i wyłonienie zwycięzcy spośród wybranych najlepszych wykonawców Przeglądu Pieśniarzy; celem zaś jest popularyzacja wykonawców piosenki autorskiej/półautorskiej a także konsolidacja artystów i ich twórczych poszukiwań.
3. Przegląd ma charakter otwarty. Przegląd przeznaczony jest dla solistów lub duetów. Nie przewiduje się możliwości dublowania składów zespołów.
4. Zgłoszenie: uczestnik konkursu zgłasza na Festiwal dwa lub trzy utwory. Piosenki zgłaszane na Przegląd mogą mieć charakter autorski lub półautorski. Preferowane są utwory w językach ojczystych. Utwory w formie nagrań w formacie mp3 należy przesyłać do Organizatora w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej na adres: piesniarze@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe artysty, krótką notkę o sobie, tytuły i teksty utworów lub donieść osobiście do siedziby Fundacji Pieśniarzy przy ul. Szewskiej 68a we Wrocławiu.
5. Termin zgłaszania wykonawców na Przegląd upływa 12 XI 2022 r.

Ogłoszenie osób zakwalifikowanych odbędzie się najpóźniej do dnia 14 XI 2022 r.

6. Organizator nie odsyła materiałów otrzymanych w ramach zgłoszenia na Przegląd.
7. Zarejestrowane utwory wykonywane w trakcie Przeglądu będą prezentowane na stronach internetowych Fundacji, Youtube, portalach społecznościowych, na antenie radiowej lub stronach Partnerów i Patronów Przeglądu. Zgłoszenie się na Przegląd jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację na wskazanych wyżej stronach i antenie radiowej piosenek w całości lub we fragmentach lub w ramach skrótu, a także wykorzystanie piosenek przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów Przeglądu w materiałach promujących Przegląd. Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z faktem, iż Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Przeglądu zezwalają Organizatorowi na dysponowanie ich wizerunkami, imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem), wypowiedziami, danymi biograficznymi i dyskografią, zaprezentowanymi w związku z przeprowadzeniem Przeglądu.
8. Jury dokona selekcji zgłoszeń na Przegląd pod względem ich wartości merytorycznej i artystycznej następnie wyłoni wykonawców charakteryzujących się w jego opinii najwyższymi standardami wpisującymi się w cel Przeglądu.
9. Uczestnik Przeglądu zobowiązuje się do bycia na przesłuchaniach pozostałych wykonawców.
10. Ogłoszenie końcowych wyników Przeglądu nastąpi tego samego dnia.
11. Organizator gwarantuje zorganizowanie w roku następnym koncertu Laureatowi Przeglądu. Organizator zastrzega prawo dla siebie oraz Jury Przeglądu do przyznania dodatkowych ,poza wskazaną w niniejszym Regulaminie, nagród i wyróżnień.
12. Uczestnicy Przeglądu i Organizator nie będą odpowiadać wzajemnie wobec siebie i osób trzecich z tytułu niewywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy wykonanie przez nich zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej, a w szczególności z powodu: klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany itp.), epidemii, strajków, zamieszek powszechnych lub innych okoliczności, którym Uczestnik Przeglądu i Organizator nie mogli zapobiec.
13. Nadesłanie zgłoszenia na Przegląd oznacza akceptację warunków Przeglądu wyrażonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości i ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Przeglądu rozstrzyga Organizator. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Przeglądu. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.piesniarze.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *