1. Organizatorem konkursu: Przegląd Pieśniarzy zwanego dalej Przeglądem jest Fundacja Pieśniarze.
2. Przedmiotem Przeglądu będzie prezentacja najciekawszych wykonawców z nurtu piosenki autorskiej/półautorskiej i wyłonienie zwycięzcy spośród wybranych najlepszych wykonawców Przeglądu Pieśniarzy; celem zaś jest popularyzacja wykonawców piosenki autorskiej/półautorskiej a także konsolidacja artystów i ich twórczych poszukiwań.
3. Przegląd ma charakter otwarty. Przegląd przeznaczony jest dla solistów lub duetów. Nie przewiduje się możliwości dublowania składów zespołów.
4. Zgłoszenie: uczestnik konkursu zgłasza na Festiwal dwa lub trzy utwory. Piosenki zgłaszane na Przegląd mogą mieć charakter autorski lub półautorski. Preferowane są utwory w językach ojczystych. Utwory w formie nagrań w formacie mp3 należy przesyłać do Organizatora w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej na adres: piesniarze@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe artysty, krótką notkę o sobie, tytuły i teksty utworów lub donieść osobiście do siedziby Fundacji Pieśniarzy przy ul. Szewskiej 68a we Wrocławiu.
5. Termin zgłaszania wykonawców na Przegląd upływa 1 XI 2019 r. Ogłoszenie osób zakwalifikowanych odbędzie się najpóźniej do dnia 3 XI 2019 r.
6. Organizator nie odsyła materiałów otrzymanych w ramach zgłoszenia na Przegląd.
7. Zarejestrowane utwory wykonywane w trakcie Przeglądu będą prezentowane na stronach internetowych Fundacji, Youtube, portalach społecznościowych, na antenie radiowej lub stronach Partnerów i Patronów Przeglądu. Zgłoszenie się na Przegląd jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację na wskazanych wyżej stronach i antenie radiowej piosenek w całości lub we fragmentach lub w ramach skrótu, a także wykorzystanie piosenek przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów Przeglądu w materiałach promujących Przegląd. Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z faktem, iż Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Przeglądu zezwalają Organizatorowi na dysponowanie ich wizerunkami, imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem), wypowiedziami, danymi biograficznymi i dyskografią, zaprezentowanymi w związku z przeprowadzeniem Przeglądu.
8. Jury dokona selekcji zgłoszeń na Przegląd pod względem ich wartości merytorycznej i artystycznej następnie wyłoni wykonawców charakteryzujących się w jego opinii najwyższymi standardami wpisującymi się w cel Przeglądu.
9. Uczestnik Przeglądu zobowiązuje się do bycia na przesłuchaniach pozostałych wykonawców.
10. Ogłoszenie końcowych wyników Przeglądu nastąpi tego samego dnia.
11. Organizator gwarantuje zorganizowanie w roku następnym koncertu Laureatowi Przeglądu. Organizator zastrzega prawo dla siebie oraz Jury Przeglądu do przyznania dodatkowych ,poza wskazaną w niniejszym Regulaminie, nagród i wyróżnień.
12. Uczestnicy Przeglądu i Organizator nie będą odpowiadać wzajemnie wobec siebie i osób trzecich z tytułu niewywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy wykonanie przez nich zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej, a w szczególności z powodu: klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany itp.), epidemii, strajków, zamieszek powszechnych lub innych okoliczności, którym Uczestnik Przeglądu i Organizator nie mogli zapobiec.
13.. Nadesłanie zgłoszenia na Przegląd oznacza akceptację warunków Przeglądu wyrażonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości i ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Przeglądu rozstrzyga Organizator. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Przeglądu. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.piesniarze.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *