W listopadzie pomiędzy Dniem Uwięzionego Pisarza a Światowym Dniem Życzliwości, czyli 18 XI 2017, o godzinie jeszcze nieustalonej – ale jakoś pewnie wczesnopopołudniowej – odbędzie się V FESTIWAL PIEŚNIARZY, którego nieistnienie zabija jak topór.
Choć jesteśmy beznadziejną mniejszością w dzisiejszym świecie w którym można się spokojnie obejść bez nas, nie mamy pieniędzy – to jednak jesteśmy wbrew i wobec – i robimy już piąty raz nasz skromny festiwal, który tak naprawdę jest po prostu Spotkaniem…pełnym gracji i swobody, nerwów i szaleńczego napięcia…jak kto woli.
Zgłaszać można się już teraz, 3 utwory [email: piesniarze@gmail.com] Utwory powinny być autorskie (słowa i muzyka własne) bądź półautorskie (własna muzyka lub słowa)
Każdego zgłaszającego będziemy publikować tutaj na naszej stronie. Weryfikacja i kwalifikacja, odbędzie się 10-11 listopada. Zachęcamy do niezwlekania i zgłaszania się już teraz 🙂
Szczególnie mile widziane są osoby ,,nieznane nikomu”, piszące do sztambucha, śpiewające do ogniska czy grające w wąskiej uliczce własnych zmartwień. Oczywiście magnatów scenicznych nie bedziemy dyskryminować.

ps
1.Prowadzącym festiwal będzie Makaron.
2.Odchodzimy od ,,wzajemnej punktacji” na rzecz szerokiego gremium jury

ps ps
oficjalny regulamin:
1. Organizatorem konkursu V Festiwal Pieśniarzy zwanego dalej Festiwalem jest Fundacja Pieśniarze z siedzibą we Wrocławiu wpisana do KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000438657, NIP 8971786668 , zwana dalej Organizatorem.
2. Przedmiotem Festiwalu będzie przegląd najciekawszych wykonawców z nurtu piosenki poetyckiej/autorskiej/ballady/folkowej,etc i wyłonienie zwycięzcy spośród wybranych najlepszych pieśniarzy V Festiwalu Pieśniarzy ; celem zaś jest popularyzacja wykonawców piosenki poetyckiej/autorskiej/folkowej, etc. a także konsolidacja artystów i ich twórczych poszukiwań.
3. Festiwal ma charakter otwarty. Uczestnikami Festiwalu mogą być zarówno wykonawcy amatorzy jak i profesjonaliści. Festiwal przeznaczony jest dla solistów, ewentualnie duetów. Nie przewiduje się możliwości dublowania składów zespołow.
4. Zgłoszenie na Festiwal odbywa się na następujących zasadach: uczestnik konkursu zgłasza na Festiwal trzy utwory. Piosenki zgłaszane na Festiwal mogą mieć charakter autorski lub półautorski. Nie mogą zawierać wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych. Piosenki na Festiwal, w formie nagrań w formacie mp3 oraz teksty piosenek należy przesyłać do Organizatora w formie elektronicznej na adres: piesniarze@gmail.com [w wyjątkowych przypadkach proszę się kontaktować telefonicznie]. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe artysty, tytuły i teksty utworów, oraz wypełnioną ankietę-kwestionariusz (którą uczestnik otrzyma drogą elektroniczną)
5. Termin zgłaszania wykonawców na Festiwal upływa 10 XI 2017 r. Ogłoszenie osób zakwalifikowanych odbędzie się najpóźniej do dnia 12 XI 2017 r.
6. Organizator nie odsyła materiałów otrzymanych w ramach zgłoszenia na Festiwal.
7. Zarejestrowane utwory wykonywane w trakcie Festiwalu będą prezentowane na stronach internetowych Fundacji, facebook, twitter, Youtube oraz na antenie radiowej lub stronach Partnerów i Patronów Festiwalu. Zgłoszenie się na Festiwal jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację na wskazanych wyżej stronach i antenie radiowej piosenek w całości lub we fragmentach lub w ramach skrótu, a także wykorzystanie piosenek przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów Festiwalu w materiałach promujących Festiwal. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z faktem, iż Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Festiwalu zezwalają Organizatorowi na dysponowanie ich wizerunkami, imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem), wypowiedziami, ankietą, danymi biograficznymi i dyskografią, zaprezentowanymi w związku z przeprowadzeniem Festiwalu.
8. Jury dokona selekcji zgłoszeń na Festiwal pod względem ich wartości merytorycznej i artystycznej następnie wyłoni wykonawców chrakteryzujących się w jego opinii najwyższymi standardami wpisującymi się w cel Festiwalu.
9. Uczestnik Festiwalu zobowiązuje się do bycia na przesłuchaniach pozostałych wykonawców. Decyzje podejmowane przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
10. Ogłoszenie końcowych wyników Festiwalu nastąpi tego samego dnia.
11. Uczestnicy Konkursu i Organizator nie będą odpowiadać wzajemnie wobec siebie i osób trzecich z tytułu niewywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy wykonanie przez nich zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej, a w szczególności z powodu: klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany itp.), epidemii, strajków, zamieszek powszechnych lub innych okoliczności, którym Uczestnik Festiwalu i Organizator nie mogli zapobiec i które były poza ich kontrolą.
12. Nadesłanie zgłoszenia na Festiwal oznacza akceptację warunków Festiwalu wyrażonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości i ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga Organizator. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Festiwalu. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.piesniarze.info